The thesis for my University Degree is downloadable –here–. It’s fully written in Swedish and concerns the Swedish municipalities, so for those of you having a pressing need to jump into Swedish specifics, this is your chance. A short presentation of the paper can be watched –here–.

Abstract - Tillgänglighet, testning och förtroende - konsten att inte vara ett funktionshinder

Arbetet undersöker hur Sveriges kommuner valt att testa tillgänglighetsanpassningen av sina webbplatser och vilket förtroende de har för att webbplatsen är tillgänglighetsanpassad. Dessa två faktorer analyseras sedan i relation till varandra för att belysa om, och i så fall på vilket sätt, testpraktik påverkar förtroende. Resultatet ställs i kontrast mot den tidigare forskning som säger att manuell testning av tillgänglighetsanpassning är mer pålitlig än automatisk sådan, samt att testning överlag leder till högre förtroende. Undersökningen görs genom en enkätundersökning utskickad till alla Sveriges kommuner och kommer fram till att det, i samklang med tidigare forskning, går att se att närvaro av testning leder till högre förtroende, medan det i motsats till vad forskningen indikerar inte går att se att de som testar manuellt har ett generellt högre förtroende än de som testar automatiskt. Detta leder till slutsatsen om att datavetenskapen måste kommunicera ut sin kunskap om hur testning av tillgänglighetsanpassning kan utföras på bästa sätt, att kommunerna själva behöver få tillgång till mer kunskap om hur man testar effektivt och pålitligt med manuell testning, och pekar mot vidare forskning inom datavetenskap, filosofi och psykologi kring testning, förtroende och människans relation till maskinen.

Abstract - Accessibility, testing and confidence - the art of not being a functional limitation

The paper explores how the municipalities of Sweden have chosen to test the accessibility of their websites, and how confident they feel that the website is accessible. These two facts are contrasted with each other to shed light on if, and in that case how, the test practices used impacts the confidence. The result is in turn contrasted with already present research that indicates that manual testing of accessibility generally leads to more accurate results, and that testing in general leads to higher confidence in said accessibility. The study is made through a poll sent out to representatives for all Swedish municipalities, and reaches the conclusion that, in keeping with previous research, it is possible to see that the presence of testing leads to an increase in confidence, while, in contrary to what research suggests, it is not possible to see that those testing manually have a higher degree of confidence than those using automatic testing. This leads to the conclusion that the field of Computer Science and Web Development have to improve in communicating the knowledge about how testing of accessibility can be done in the most dependable and efficient way, that the municipalities need to expand their knowledge on testing manually. The study concludes with taking out a direction for more research within the fields of Computer Science, Philosophy and Psychology, around testing, confidence and the human relation to the machine.